MENU

PROJEKTY

INNE


Przydatne strony

Tekst alternatywny

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych


Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie) oraz ich wypłata następują na wniosek osoby zainteresowanej.

1. Świadczenia rodzinne przyznają i wypłacają urzędy gminy lub miasta albo ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Tam też można otrzymać formularze wniosków, są one również dostępne na stronach internetowych urzędów.
2. Wystąpienie zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba uprawniona obowiązana jest niezwłocznie zgłosić organowi wypłacającemu świadczenia rodzinne. Nienależne zasiłki podlegają zwrotowi.
3. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego - nie dotyczy to jednak dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego
4. Generalną zasadą jest, iż prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego. Ustawa określa jednak wyjątki od tej zasady, o których informujemy poniżej.
5. W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności prawo do świadczeń ustala się na okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Wówczas prawo do świadczeń ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu zasiłkowego.
6. Jeśli osoba uprawniona uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności po raz pierwszy, i ubiega się o zasiłek pielęgnacyjny, wówczas świadczenie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o orzeczenie niepełnosprawności, jednak pod warunkiem, że wniosek o zasiłek pielęgnacyjny zostanie złożony do trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności.
7. Jeżeli osoba uprawniona uzyskała kolejne orzeczenie o niepełnosprawności, stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, świadczenia przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba wnioskująca złożyła:
- wniosek o orzeczenie niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz
- wniosek o przyznanie świadczenia w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności.