MENU

PROJEKTY

INNE


Przydatne strony

Tekst alternatywny

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko mogą, jeśli spełniają określone ustawowo warunki - otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego.
Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

Osoby, które mają prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko mogą, jeśli spełniają określone ustawowo warunki - otrzymać dodatki do zasiłku rodzinnego.
Dodatki do zasiłku rodzinnego to:
dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka jest świadczeniem jednorazowym.
Przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli dodatek nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka).
Dodatek ten przysługuje w wysokości 1.000,00 zł za każde urodzone dziecko.
Przy ubieganiu się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Zdarza się, że matka o ciąży dowiedziała się później i z przyczyn zdrowotnych nie jest w stanie udokumentować opieki lekarskiej od 10 tygodnia ciąży. W takim wypadku w odwołaniu od decyzji odmownej należy wykazać, że był to warunek niemożliwy do spełnienia. Pozostawanie pod opieką lekarską, od co najmniej 10 tygodnia ciąży jest wymagane dla jeszcze jednego świadczenia – jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Dlatego argumenty do odwołania będą dokładnie takie same.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, przysługuje:

samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone (osoba samotnie wychowująca dziecko to w rozumieniu ustawy panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem); osobie uczącej się jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją (osoba ucząca się to w rozumieniu ustawy osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony); Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:
matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka,
w sytuacji, gdy w rodzinie wychowuje się troje lub więcej dzieci.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dodatek przysługuje miesięcznie, a jego wysokość uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi:
90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne ("zerówka").
Dodatek wypłaca się jeden raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się:
w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, a także obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo
w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, a także obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym szkole ponadgimnazjalnej
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
Wysokość dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.